LGR 11


Övergripande mål i LGR-11 kopplade till projektet
“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och … skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”


“Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”


“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande”


“Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer”

Kopplingar till det centrala innehållet i LGR-11 i olika ämnen
Matte - Jämförelser, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter. Skala och dess användning i vardagliga situationer.


Svenska - Beskrivande, förklarande och instruerande texter, tex faktatexter och arbetsbeskrivningar. Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Informationssökning i olika medier och källor, tex uppslagsböcker och på internet.


Geografi - De svenska natur-  och kulturlandskapen. Kartor och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.


Historia - Vad historiska källor kan berätta om Sveriges historia. Vad arkeologiska fynd kan berätta om kulturmöten. Utmärkande drag för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.


Idrott - Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Säkerhet och hänsynstagande vid natur- och ute vistelser.


Engelska - Beskrivningar i sammanhängande text. Skriftliga instruktioner och beskrivningar.


Bild - Fotografi och filmande samt redigering i datorprogram. Teckning, måleri och tryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar